Bienale tekstilne umetnosti v Novi Gorici / Biennale d’Arte Tessile a Nova Gorica

Foto: Matej Vidmar

Bienale tekstilne umetnosti BIEN, ki se posveča trajnosti, dediščini in ohranjanju, se je ta mesec iz Gorenjske preselil na Primorsko, natančneje iz Kranja v Novo Gorico. Razstava z imenom »Sonce« je v Xcentru na voljo za ogled do 15. junija, 28. junija pa sledi še odprtje istoimenske razstave v novogoriški Galeriji Gong. Razstava v Xcentru tematizira prepletenost tehnologije s sodobnimi umetniškimi praksami, svoja dela pa razstavljajo študentje prvega letnika Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, ki so se udeležili delavnic iz elektronskih umetnosti v organizaciji Zavoda Carnica; slednji bienale organizira skupaj z Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in s Fakulteto za dizajn, pridruženo članico Univerze na Primorskem. 

  

Projekt BIEN je bil zasnovan v času kandidature mesta Kranj za evropsko prestolnico kulture leta 2025, njegovo poslanstvo pa je blizu tudi našemu zmagovalnemu mestu – nastal je skupen projekt Eko niti in BIEN, ki ozavešča o krožnem gospodarstvu, kulturni dediščini in okoljskih vprašanjih. Poleg povezovanja med dvema slovenskima mestoma, ki sta kandidirali za naziv EPK 2025, gre tudi za povezovanje lokalnih prostorov, saj bo razstava postavljena v dveh novogoriških ustanovah.  

  

Medregijski umetniški dogodek BIEN 2023 se z več kot 100 umetnicami, umetniki in kolektivi ter samostojnimi in skupinskimi projekti fakultet poleg Kranja in Nove Gorice predstavlja tudi v Škofji Loki in na Jesenicah. Razstave, dogodke in delavnice povezuje skupna tema sonca: 

  

»Naj vam bodo razstave bienala v navdih in opomin. Umetniški projekti raziskujejo nevarnosti, ki jih prinaša naraščajoča okoljska in podnebna kriza, poudarjajo pa tudi prijetne lastnosti toplote, rasti in omogočanja, ki izvirajo iz naše najsvetlejše zvezde, edine, ki jo vidimo podnevi. Odrast in rast, končni posledici našega ambivalentnega odnosa do sonca, sta v ospredju razmislekov razstavnih projektov, delavnic, pogovorov in dogodkov. 

Naj vam sije.« 

 

La Biennale d’arte tessile BIEN, dedicata alla sostenibilità, al patrimonio e alla conservazione, si è trasferita questo mese dalla Gorenjska alla Primorska, nello specifico da Kranj a Nova Gorica. La mostra “Sonce” (Il sole) sarà ospitata presso l’Xcenter fino al 15 giugno, seguita dall’inaugurazione dell’omonima mostra presso la Galleria Gong di Nova Gorica il 28 giugno. La mostra all’Xcenter tematizza l’intreccio tra tecnologia e pratiche artistiche contemporanee ed espone le opere degli studenti del primo anno dell’Accademia delle Arti dell’Università di Nova Gorica che hanno partecipato ai workshop di arti elettroniche organizzati dall’Istituto Carnica, che organizza la biennale insieme alla Facoltà di Scienze e Tecnologie dell’Università di Lubiana e alla Facoltà di Design, un istituto di istruzione superiore indipendente che collabora con l’Università della Primorska.

 

Il progetto BIEN è stato concepito in occasione della candidatura di Kranj a Capitale europea della cultura nel 2025, e la sua missione è vicina anche alla nostra città vincitrice: il progetto congiunto Ecothreads e BIEN è stato creato per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’economia circolare, il patrimonio culturale e le questioni ambientali. Oltre a collegare le due città slovene candidate al titolo di CEC 2025, si tratta anche di collegare gli spazi locali, poiché la mostra sarà installata in due istituzioni di Nova Gorica.

 

L’evento artistico interregionale BIEN 2023, con più di 100 artisti e collettivi, oltre a progetti personali e di gruppo delle facoltà, viene presentato anche a Škofja Loka e Jesenice, oltre che a Kranj e Nova Gorica. Le mostre, gli eventi e i workshop sono legati dal tema comune del sole:

 

“Che le mostre della Biennale siano per voi fonte di ispirazione ma anche un promemoria. I progetti artistici esplorano i pericoli della crescente crisi ambientale e climatica, ma evidenziano anche le piacevoli qualità di calore, crescita e potere che derivano dalla nostra stella più luminosa, l’unica che possiamo vedere di giorno. Crescita e decrescita, le conseguenze ultime del nostro rapporto ambivalente con il sole, sono in primo piano nelle riflessioni dei progetti esposti, dei workshop, delle conferenze e degli eventi.

Che risplenda per voi.”

Other news
Altre notizie