Mednarodna žirija je obiskala skupno območje med Solkanom in Rožno Dolino · La giuria internazionale ha visitato l'area comune tra Salcano e Cassa Rossa

Mednarodna strokovna žirija za arhitekturo je včeraj prispela v Novo Gorico in Gorico. Člani žirije so s svojim obiskom začeli v epicentru GO! 2025 Evropske prestolnice za kulturo – na Trgu Evrope. Ta lokacija je žarišče razpisa Mednarodnega tečaja za arhitekturne ideje in projekte za urbani razvoj Trga Evrope.

La giuria internazionale di architettura è arrivata ieri a Nuova Goria e Gorizia. La loro visita è iniziata nell’epicentro di GO! 2025 Candidatura per Capitale Europea della cultura in Piazza Europea. Questo luogo è il punto focale del Concorso di idee architettoniche e progetti per lo sviluppo urbano della Piazza Europea.

Po prisrčnem pozdravu predstavnikov občine, skupine GO! 2025 in članov EGTC GO, so člani mednarodne žirije raziskali skupno območje na meji obeh Goric. Sprehodili so se ob državni meji od Solkana pa vse do Rožne Doline. Povzpeli so se tudi na Kostanjevico z namenom, da bi imeli boljši razgled na mejno območje, ki kar kliče po tem, da bi bilo ponovno združeno.

 

Dopo un caldo benvenuto da parte dei rappresentanti del comune, GO! 2025 e il team EGTC GO, i membri della giuria internazionale hanno iniziato a scoprire l’area comune al confine di entrambe le Gorica. Loro hanno camminato lungo il confine da Salcano a Casa Rossa e sono saliti a Kostanjevica per una migliore visuale della zona di confine che chiama di essere “ricucita” insieme.

Mednarodno tekmovanje je izjemnega pomena za obe mesti. Rešitev projektra bi lahko bila prepotrebna spodbuda za razvoj območja. Ocenjen vložek investicije je 7.500.000 € in je razdeleljen na dve kategoriji:

  • Prvo območje: Projektni predlogi za zasnovo Trga Evrope in transkulturnega središča EPICenter ter
  • Drugo območje: Predlogi idej za preoblikovanje obmejnega pasa od Solkana do Rožne Doline.

La competizione è di grande importanza per entrambe città. La soluzione del progetto potrebbe essere il catalizzatore tanto necessario per lo sviluppo di quest’ area. L’importo stimato dell’investimento e di 7.500.000 € ed è diviso in due parti:

  • Zona 1: Proposte di progetto per la progettazione di Piazza Transalpina e il centro transculturale di EPICenter e
  • Zona 2: Idee proposte per il rimodellamento delle zone di confine da Salcano a Rožna Cassa Rossa.

Žirija bo v prihajajočih štirih dneh podrobno preučila vseh 56 predlogov. Rezultati bodo objavljeni 17. 9. 2020 na tiskovni konferenci.

Mi pa z navdušenjem opazujemo, kako se bo razvijala naša skupna čezmenja prihodnost.

La giuria studierà attentamente tutte le 56 proposte nei prossimi quattro giorni. I risultati saranno annunciati il 17. 9. 2020 in conferenza stampa. Siamo agitati di vedere come sarà il nostro futuro della zona transfrontaliera.

Other news
Altre notizie