Črpam iz arhitekture / L'architettura come ispirazione

Alexei Monroe / Sz. Berlin je teoretik, fotograf in avdiovizualni umetnik, ki ustvarja na umetniški rezidenci R.o.R. v Šempasu. Prišel je na povabilo zavoda BridA, našega partnerja iz prijavne knjige. Gostujočemu umetniku bodo na rezidenčnem programu omogočili stimulativno okolje za produkcijo izvirnih umetniških del, ki bodo nastala specifično za goriško okolje.

 

»Moje delo temelji pretežno na arhitekturi, iz katere črpam podatke za podobe, zvok, video, zgodovinski profil,« je povedal na predstavitvenem večeru v prostorih kolektiva BridA v Šempasu. V tem konceptu bo raziskoval arhitekturni prostor v Novi Gorici in Gorici, mapiral zanimive stavbe in preko aplikacije podobe spreminjal v zvok. Zanima ga spoznati, kako različni ljudje vidijo določeno stavbo ali prostor. Nova Gorica se mu ne zdi mesto brez duše, s posebno senzibilnostjo pa bo obravnaval mejni oziroma brezmejni prostor med obema Goricama.

 

Alexei Monroe / Sz. Berlin je znanstveni sodelavec na irski akademiji za likovno umetnost Burren College of Art. Je poznavalec industrijske glasbe in kulture, pri nas morda najbolj poznan po avtorski monografiji o skupini Laibach. Pod psevdonimom Sz. Berlin je svoja dela pokazal javnosti na pomembnih umetniških manifestacijah kot so: bienale Time Machine, 2. bienale ljudske umetnosti Države NSK, Primal Uproar Hamburg, Bruital Uproar Berlin itd. Zanimajo ga teme, kot je zgodovina Vzhodne Nemčije, Nemčije, Jugoslavije in Irske, ukvarja pa se tudi s tehničnimi in arhitekturnimi temami, npr. z brutalizmom in infrastrukturo.

 

 

Alexei Monroe / Sz. Berlin è un teorico, fotografo e artista audiovisivo che lavora presso la residenza per artisti R.o.R. a Šempas. È arrivato su invito di BridA, il nostro partner dal Bidbook. Il programma di residenza fornirà all’artista ospite un ambiente stimolante per la produzione di opere d’arte originali specifiche per l’ambiente goriziano.

 

“Il mio lavoro si basa principalmente sull’architettura, da cui traggo informazioni per immagini, suoni, video, il profilo storico”, ha dichiarato durante la serata di presentazione presso la sede del collettivo BridA a Šempas. Con questo progetto esplorerà lo spazio architettonico di Nova Gorica e Gorizia, mappando gli edifici interessanti e trasformando le immagini in suoni attraverso un’applicazione. È interessato a scoprire come diverse persone vedano un particolare edificio o spazio. Non percepisce Nova Gorica come una città senza anima e affronterà con particolare sensibilità lo spazio di confine, ovvero senza confini tra le due Gorizie.

 

Alexei Monroe / Sz. Berlin è ricercatore presso l’accademia d’arte irlandese Burren College of Art. È un esperto di musica e cultura industriale, forse più conosciuto qui per la sua monografia sul gruppo Laibach. Con lo pseudonimo di Sz. Berlin, ha esposto le sue opere al pubblico in occasione di importanti eventi artistici come la Time Machine Biennale, la seconda biennale di arte popolare dello Stato NSK, Primal Uproar Hamburg, Bruital Uproar Berlin, ecc. Si interessa di temi come la storia della Germania dell’Est, della Germania, della Jugoslavia e dell’Irlanda, e si occupa anche di temi tecnici e architettonici come il Brutalismo e le infrastrutture.

Other news
Altre notizie