Manuele Fior za GO! 2025 · Manuale Fior per GO! 2025

“Ristanc” (“Hopskotch”) je umetniški projekt, katerega namen je ustvariti vrsto obsežnih stripov na stenah in zgradbah v obeh Goricah.

»Hopscotch« è un progetto artistico il cui scopo è creare una serie di fumetti sui muri e sugli edifici a Gorizia e Nova Gorica.

“Murali”, poslikave sten v projektu “Hopskotch”, so zasnovane kot del edinstvene in odprte komične zgodbe z več zapleti. Ustvarjal jih bo grafični romanopisec in ilustrator Manuele Fior, ki je odraščal v Vidmu in sedaj živi v Parizu. Zgodbe oz. murali se bo prepletali po območju Nove Gorice in Gorice, ne glede na jezikovno ali administrativno delitev.

»I Murali«, cioè i dipinti sulle pareti, sono costruiti come la parte di una storia a fumetti con tanti intrecci, ma nonostante ciò una storia unica e aperta. I dipinti nel progetto “Hopscotch” verranno creati dal grafico romanziere e illustratore Manuele Fior, che cresceva in Udine, ma oggi vive a Parigi. Le storie ovvero i murali si intrecciano nell’area di Nova Gorica e Gorizia, indipendentemente dalla divisione linguistica, geografica e amministrativa.

Na ta način bodo “bralci” postali “raziskovalci”, ki odkrivajo nove poti v pogosto pozabljenih obrobnih krajih tega čezmejnega območja.

In questo modo »i lettori« diventeranno »i ricercatori« scoprendo nuovi percorsi nei luoghi periferici e dimenticati della zona transfrontaliera.

Od leta 2021 bodo lokalni in mednarodni umetniki, ki ustvarjajo murale, povabljeni na posebne delavnice v šolah, kjer bodo učencem predstavili njihovo umetnost in obrt ter z njimi oživili šolske zidove s poslikavo muralov nanje. Leta 2025 bo razvit mednarodni poletni program usposabljanja, namenjen mladim evropskim ilustratorjem in umetnikom, ki ustvarjajo murale.

Držimo pesti, da zmagamo in naredimo Gorici ponovno živahni in barviti!

Dal 2021 saranno invitati gli artisti locali e internazionali ai corsi scolastici per presentare agli studenti la loro arte. I murali saranno utilizzati per far rivivere i muri scolastici. Nel 2025 verrà sviluppato un programma di formazione estiva, destinato a giovani artisti europei.
Teniamo le dita incrociate per vincere e rendere le entrambe città di nuovo vivaci e pittoreschi.

#BorderlessArtist #ComingBackHome

Other news
Altre notizie