Če želiš razvijati projekt Evropske prestolnice kulture in s strokovnim mnenjem sodelovati pri ključnih odločitvah projekta, potem si mogoče prava oseba za to delo! Zakorakaj v našo ekipo in pomagaj pri skupnem ustvarjanju Evropske prestolnice kulture 2025!

 

Iščemo 3 pomočnike direktorja:

 • Pomočnik direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve (M/Ž)
 • Pomočnik direktorja za vodenje umetniško-strokovnega dela (Programski vodja) (M/Ž)
 • Pomočnik direktorja za čezmejno sodelovanje (M/Ž)

 

Delovne naloge Pomočnika direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve (M/Ž) zajemajo:

 

 • Direktorju predlaga odločitve, ki se nanašajo na njegovo delovno področje,
 • direktorju daja predloge in mnenja, ki se nanašajo na njegovo delovno področje,
 • direktorju predlaga letni program dela in poročilo o delu zavoda s svojega delovnega področja,
 • daje mnenje direktorju v zvezi s poslovanjem zavoda,
 • izvršuje sklepe in odločitve organov zavoda,
 • opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti zavoda in po nalogu direktorja.

 

Delovni čas? Polni.

 

Kje boš opravljal/a delo? V prostorih zavoda GO! 2025 in v prostorih partnerske organizacije EZTS GO v Italiji – kdaj pa tudi na drugih lokacijah po Sloveniji ali v tujini.

 

Druge zahteve:

 • Sposobnost organiziranja in vodenja,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • znanje najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni,
 • učinkovito vodenje NOE,
 • gospodarno delovanje NOE,
 • strokovno opravljanje dela,
 • gospodarno ravnanje s sredstvi zavoda,
 • uresničevanje sprejetih letnih načrtov,
 • stalno izobraževanje,
 • izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s potrebami,
 • osnovno poznavanje dela z računalnikom v programih MS Office,
 • odlične komunikacijske in mentorske sposobnosti.

 

Reg. št. delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje:

OR33569

 

 

Delovno mesto Pomočnik direktorja za vodenje umetniško-strokovnega dela (Programski vodja) (M/Ž) zajema naslednje delovne naloge:

 

 • Vodenje programske skupine, ki jo sestavljajo projektni vodje, zadolženi za stebre kulturno-umetniškega programa,
 • skrb za skladnost dejavnosti z umetniško vizijo, predstavljeno v prijavni knjigi,
 • predlaga direktorju vsebine za strateški načrt, letni program dela in poročilo o delu zavoda s svojega delovnega področja,
 • v skladu s prijavno knjigo, strateškim načrtom in letnim programom izbira izvajalce za izvedbo načrtovanih kulturno-umetniških dejavnosti,
 • odloča o vzpostavljanju umetniških in kulturnih partnerstev,
 • izvršuje sklepe in odločitve organov zavoda,
 • opravlja druge naloga v skladu s splošnimi akti zavoda in po nalogu direktorja.

 

Delovni čas? Polni, fleksibilni.

 

Kje boš opravljal/a delo? V prostorih zavoda GO! 2025 in v prostorih partnerske organizacije EZTS GO v Italiji – kdaj pa tudi na drugih lokacijah po Sloveniji ali v tujini.

 

Druge zahteve:

 

 • Poznavanje umetniško-strokovnega področja dela zavoda,
 • sposobnost organiziranja in vodenja umetniško-strokovnega dela,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • znanje angleškega jezika na višji ravni,
 • predložitev načrta oz. vizije programskega / strokovnega dela in razvoja zavoda,
 • učinkovito vodenje NOE,
 • gospodarno vodenje NOE,
 • strokovno opravljanje dela,
 • gospodarno ravnanje s sredstvi zavoda,
 • uresničevanje sprejetih letnih načrtov,
 • stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s potrebami delovnega procesa,
 • osnovno poznavanje dela z računalnikom v programih MS Office,
 • odlične komunikacijske in mentorske sposobnosti.

 

Reg. št. delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje:

OR34030

 

 

Delovno mesto Pomočnik direktorja za čezmejno sodelovanje (M/Ž) zajema naslednje delovne naloge:

 

 • Predlaganje odločitev direktorju, ki so vezane na njegovo delovno področje,
 • skrb za pretok informacij s partnerji v Občini Gorica in deželi Furlaniji – Julijski krajini,
 • skrbi za pogodbo o sodelovanju med zavodom in glavnim partnerjem – Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje (EZTS GO),
 • skrbi za izvajanje čezmejne kulturne strategije,
 • svetuje programskemu vodji in direktorju pri izvajanju čezmejnih dejvnosti,
 • opravlja druga naloge v skladu s splošnimi akti zavoda in po nalogu direktorja.

 

Delovni čas? Polni, fleksibilni.

 

Kje boš opravljal/a delo? V prostorih zavoda GO! 2025 in v prostorih partnerske organizacije EZTS GO v Italiji – kdaj pa tudi na drugih lokacijah po Sloveniji ali v tujini.

 

Druge zahteve:

 

 • sposobnost organiziranja in vodenja umetniško-strokovnega dela,
 • znanje slovenskega jezika na osnovni ravni,
 • znanje angleškega jezika na višji ravni,
 • učinkovito vodenje NOE,
 • gospodarno delovanje NOE,
 • strokovno opravljanje dela,
 • gospodarno ravnanje s sredstvi zavoda,
 • uresničevanje sprejetih letnih načrtov,
 • stalno izobraževanje,
 • izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s potrebami,
 • osnovno poznavanje dela z računalnikom v programih MS Office,
 • odlične komunikacijske in mentorske sposobnosti.

 

Reg. št. delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje:

OR34149

 

Če si se v opisu (1, 2 ali 3) prepoznal/a, te vabimo, da nam pošlješ svoj življenjepis in motivacijsko pismo po e-pošti na naslov info@go2025.eu.

 

Rok prijave je ponedeljek, 3. 10. 2022.

 

Se že veselimo novih okrepitev!

 

P. S. Če v enemu izmed opisov prepoznaš osebo, ki ji je delovno mesto (1, 2 ali 3) pisano na kožo, jo razveseli in ji prepošlji informacije!

Se vuoi sviluppare il progetto della Capitale europea della cultura e contribuire con la tua esperienza alle decisioni chiave del progetto, allora potresti essere la persona giusta per questo lavoro! Unisciti al nostro team e aiutaci a co-creare la Capitale europea della cultura 2025!

 

Stiamo cercando 3 Assistenti del direttore:

 • Assistente di direzione per gli affari finanziari, legali e generali (M/F)
 • Assistente di direzione per la gestione artistica e professionale (Responsabile dei programmi) (M/F)
 • Assistente di direzione per la cooperazione transfrontaliera (M/F)

 

I compiti del Assistente di direzione per gli affari finanziari, legali e generali (M/F) comprendono:

 

 • Proporre al Direttore le decisioni relative alla sua area di lavoro,
 • proporre e dare pareri al Direttore su questioni relative alla sua area di lavoro,
 • proporre al Direttore un programma di lavoro annuale e una relazione sul lavoro dell’Istituto nel suo campo di attività,
 • fornire al Direttore un parere sull’attività dell’Istituto,
 • eseguire le decisioni e le delibere degli organi dell’Istituto,
 • svolgere altri compiti in conformità con gli atti generali dell’Istituto e su delega del Direttore.

 

Orario di lavoro? A tempo pieno.

 

Dove lavorerai? Presso la sede di GO! 2025 e presso la sede dell’organizzazione partner GECT GO in Italia – e talvolta in altre sedi in Slovenia o all’estero.

 

Altri requisiti:

 • Capacità di organizzare e dirigere,
 • conoscenza attiva della lingua slovena,
 • conoscenza di almeno una lingua mondiale a livello base,
 • gestione efficace delle unità organizzative interne,
 • gestione del funzionamento efficiente delle unità organizzative interne,
 • prestazioni professionali,
 • gestione in modo efficiente delle risorse dell’Istituto,
 • l’attuazione dei piani annuali adottati,
 • formazione continua,
 • aggiornamento e formazione in linea con le esigenze,
 • competenze informatiche di base nei programmi MS Office,
 • eccellenti capacità di comunicazione e di tutoraggio.

Num. di iscrizione al Zavod za zaposlovanje: OR33569

 

I compiti del Assistente di direzione per la gestione artistica e professionale (Responsabile dei programmi) (M/F) comprendono:

 

 • Guida del team del programma, composto da project manager responsabili dei pilastri del programma culturale e artistico,
 • garantire che le attività siano in linea con la visione artistica presentata nel libro di candidatura (Bid Book),
 • proporre al Direttore il contenuto del piano strategico, il programma di lavoro annuale e la relazione sul lavoro dell’Istituto nel suo campo di attività,
 • in conformità con il libro di candidatura, il piano strategico e il programma annuale, selezionare gli operatori per la realizzazione delle attività culturali e artistiche previste,
 • decidere della creazione di partenariati artistici e culturali,
 • eseguire le decisioni e le delibere degli organi dell’Istituto,
 • svolgere altri compiti in conformità con gli atti generali dell’Istituto e come assegnato dal Direttore.

 

Orario di lavoro? A tempo pieno, flessibile.

 

Dove lavorerai? Presso la sede di GO! 2025 e presso la sede dell’organizzazione partner GECT GO in Italia – e talvolta in altre sedi in Slovenia o all’estero.

 

Altri requisiti:

 

 • Conoscenza del settore artistico e professionale dell’istituzione,
 • la capacità di organizzare e gestire il lavoro artistico e professionale,
 • conoscenza attiva della lingua slovena,
 • un alto livello di inglese,
 • presentare un piano o una visione per il programma/il lavoro e lo sviluppo professionale dell’Istituto in fase di candidatura per questo posto di lavoro,
 • gestione efficace delle unità organizzative interne,
 • gestione del funzionamento efficiente delle unità organizzative interne,
 • prestazioni professionali,
 • gestione in modo efficiente delle risorse dell’Istituto,
 • l’attuazione dei piani annuali adottati,
 • formazione continua, perfezionamento e addestramento in linea con le esigenze del processo lavorativo,
 • competenze informatiche di base nei programmi MS Office,
 • eccellenti capacità di comunicazione e di tutoraggio.

 

Num. di iscrizione al Zavod za zaposlovanje:

OR34030

 

I compiti del Assistente di direzione per la cooperazione transfrontaliera (M/F) comprendono:

 

 • Proporre al Direttore le decisioni relative alla propria area di lavoro,
 • garantire il flusso di informazioni con i partner del Comune di Gorizia e della Regione Friuli Venezia Giulia,
 • gestione del contratto di cooperazione tra l’Istituto e il partner principale, il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT GO),
 • garantire l’attuazione della strategia culturale transfrontaliera,
 • fornire consulenza al responsabile del programma e al direttore sull’attuazione delle attività transfrontaliere,
 • svolgere altri compiti in conformità con gli atti generali dell’Istituto e su delega del Direttore.

 

Orario di lavoro? A tempo pieno, flessibile.

 

Dove lavorerai? Presso la sede di GO! 2025 e presso la sede dell’organizzazione partner GECT GO in Italia – e talvolta in altre sedi in Slovenia o all’estero.

 

Altri requisiti:

 

 • La capacità di organizzare e gestire il lavoro artistico e professionale,
 • conoscenza attiva della lingua slovena,
 • un alto livello di inglese,
 • gestione efficace delle unità organizzative interne,
 • gestione del funzionamento efficiente delle unità organizzative interne,
 • prestazioni professionali,
 • gestire in modo efficiente le risorse dell’Istituto,
 • l’attuazione dei piani annuali adottati,
 • formazione continua, perfezionamento e addestramento in linea con le esigenze del processo lavorativo,
 • competenze informatiche di base nei programmi MS Office,
 • eccellenti capacità di comunicazione e di tutoraggio.

 

Num. di iscrizione al Zavod za zaposlovanje:

OR34149

 

Se ti riconosci nella descrizione (1, 2 o 3), ti invitiamo a inviarci il tuo CV e una lettera di motivazione via e-mail a info@go2025.eu.

 

Il termine ultimo per l’iscrizione è lunedì, 3. 10. 2022.

 

Siamo già in attesa di nuovi rinforzi!

 

P. S. Se nella descrizione riconosci una persona adatta a questo lavoro (1, 2 o 3), ti preghiamo di renderla felice e di inviarle le informazioni!

Other news
Altre notizie